SZCZAKOWIANKA JAWORZNO - Oficjalna stronaDominik Kasprzyk; 16.05.2017; 18:28; źródło: własne

Walne Zgromadzenie w czerwcu

We wtorek 6 czerwca odbędzie się Walne  Zgromadzenie  Członków  Stowarzyszenia JSP Szczakowianka. Początek zaplanowano na godzinę 16:30.

ZAWIADOMIENIE CZŁONKÓW JAWORZNICKIEGO STOWARZYSZENIA PIŁKARSKIEGO „SZCZAKOWIANKA”

Na podstawie   § 15 Statutu, Zarząd Jaworznickiego Stowarzyszenia Piłkarskiego  „Szczakowianka”  zwołuje  Walne  Zgromadzenie  Członków  Stowarzyszenia  na  dzień:

I termin 06 czerwca 2017 r.  -   godz. 16.30
II termin 06 czerwca 2017 r.  -   godz. 16.45

Miejsce: obiekt sportowy   Jaworzno ul. Kościuszki 1

Planowany porządek Zgromadzenia:

1.  Otwarcie Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie ważności obrad.
2. Powołanie przewodniczącego i protokolanta obrad.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2016. 
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w 2016 r.
6. Zatwierdzenie bilansu, rachunku zysków i strat za rok 2016 oraz przyjęcie stosownych  uchwał.
7. Udzielenie absolutorium Zarządowi za działalność w 2016 r.
8. Wolne wnioski i dyskusja.
9. Zakończenie obrad.

Prosimy o punktualne i niezawodne   przybycie.  Bilans, rachunek zysków i strat wraz z informacją dodatkową znajduje się  do  wglądu   w  siedzibie  Stowarzyszenia. Warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest wpłata zaległych składek członkowskich.

Podpisano:

Prezes Zarządu - Andrzej Sojka


Sekretarz Zarządu - Marian Morawski

Wszelkie prawa zastrzeżone dla www.Szczakowianka.pl ©.