errors.8192.1 (8192): Function get_magic_quotes_runtime() is deprecated [ SYSPATH/bigfile.php, line 2806 ]
errors.8192.1 (8192): Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated [ SYSPATH/bigfile.php, line 2813 ]
 Strona Nieoficjalna - Klub JSP Szczakowianka Jaworzno - Stypendium

SZCZAKOWIANKA JAWORZNO - Oficjalna stronaStypendium

Załącznik do Uchwały Zarządu z dnia 31 stycznia 2014

Regulamin przyznawania stypendiów sportowych
Jaworznickiego Stowarzyszenia Piłkarskiego „Szczakowianka”

§ 1

1. Stypendia sportowe przyznawane są przez Zarząd Klubu na podstawie art. 5 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 o Sporcie Dz.U 127 poz 857 z późn.zm.
2. Stypendia sportowe są wyrazem uznania dla prezentowanego przez zawodników poziomu sportowego i osiągnięć w dyscyplinie sportowej jaką jest piłka nożna oraz stanowią formę pomocy finansowej dla podniesienia poziomu wyszkolenia sportowego.
3. Stypendia sportowe mogą być przyznane zawodnikom którzy stanowią kadrę lub zaplecze składu drużyny występującej w najwyższej klasie rozgrywkowej prowadzonej przez Jaworznickie Stowarzyszenie Piłkarskie „Szczakowianka”.
4. Stypendia są przyznawane zawodnikom którzy uprawiają dyscyplinę piłka nożna i są zgłoszeni do rozgrywek oraz zarejestrowani w odpowiednim Związku Piłki Nożnej.

§ 2

1. Wysokość stypendium uzależniona jest od możliwości finansowych Klubu.
2. Dopuszcza się zróżnicowanie stypendium dla poszczególnych zawodników.
3. Stypendium może być przyznane na okres do 12 miesięcy.
4. Komisję stypendialną tworzą Prezes Zarządu i Sekretarz.
5. Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić trener drużyny.
6. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium.
7. Stypendia wypłacane będą w okresach miesięcznych do dnia ostatniego każdego miesiąca na podstawie zawartej umowy stypendialnej określającej warunki korzystania ze stypendium.

§ 3

1. Komisja stypendialna może wstrzymać lub cofnąć wypłacanie stypendium
w przypadku braku środków finansowych na ich realizację oraz gdy zawodnik:

  • - będzie prowadził niesportowy tryb życia,
  • - swoim postępowaniem będzie naruszał postanowienia umowy stypendialnej, regulaminów rozgrywek a zastosowane wobec zawodnika przewidziane przepisami kary nie odniosą pozytywnego rezultatu,
  • - zaniedbuje realizację programu szkolenia sportowego,
  • - odmówił udziału w treningach i zawodach w których powinien reprezentować klub,
  • - utracił prawa zawodnika,
  • - został wykluczony z grupy zawodników.

2. O cofnięciu, wstrzymaniu stypendium zawodnik zostanie poinformowany na piśmie.

3. Wstrzymane stypendium wypłaca się zawodnikowi po ustaleniu, że ustały przyczyny jego wstrzymania począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ustały te przyczyny. Nie wypłaca się stypendium za okres jego wstrzymania.
4. W przypadku zaprzestania przez zawodnika uprawiania sportu z przyczyn czasowej niezdolności zdrowotnej stwierdzonej przez lekarza, stypendium jest wypłacane przez okres nie dłuższy niż 2 miesiące.  Po tym okresie, jeśli zawodnik nie powróci do realizacji programu szkoleń pozbawia się go stypendium.
5. Utrata praw do stypendium następuje począwszy od miesiąca kolejnego po miesiącu powstania okoliczności określonych w ust.1.
6. W szczególnych przypadkach wysokość przyznanego stypendium może ulec zmianie.

§ 4

1. Stypendium wypłacone w oparciu o nieprawdziwe dane podlega zwrotowi do kasy lub na rachunek Klubu.
2. Bieg terminu dla zwrotu nienależnie pobieranego stypendium rozpoczyna się po upływie 7 dni od daty doręczenia pisemnego żądania Zarządu Klubu.
3. Z tytułu nie dokonania zwrotu stypendium w terminie określonym w ust poprzedzającym zawodnik zobowiązany jest zapłacić odsetki ustawowe liczone za każdy dzień zwłoki.

§ 5

Przepisy niniejszego Regulaminu nie stanowią podstawy dla roszczeń zawodników ani zobowiązań Zarządu do ich przyznania oraz wypłaty.

§ 6

O sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie decyduje Zarząd JSP „Szczakowianka”.

§ 7

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2014 roku.

powrót
autor:
zbyszek-63
data dodania:
19.02.2014; 21:39
data ostatniej edycji:
22.02.2014; 23:13
wyświetleń:
9850
https://www.extrawycinkadrzew.pl/slask/ silownie-zewnetrzne.pl Otwarte strefy aktywności
Wszelkie prawa zastrzeżone dla www.Szczakowianka.pl ©.

Strona internetowa redagowana przez Kibiców Szczakowianki dla Kibiców Naszego ukochanego Klubu! Najnowsze wiadomości z życia Klubu oraz wyniki i galerie pomeczowe tylko u nas. Zapraszamy do częstych odwiedzin i udzielania się na naszym forum dykusyjnym dla Kibiców Szczakowianki. Do zobaczenia na najbliższym meczu naszej Szczakowianki Jaworzno - zapraszamy na Krakowską.